Finančné správy a príspevky 2023-12-12T07:46:26+00:00

Finančné správy

2023

Prepravný poriadok – Minerálne vody a.s

2018

Scan inzerátu z HN SR 10.8.2018
Vyhlásenie emitenta
Účtovná závierka k 30.6.2018
Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2018
Polročná správa emitenta akcií za I. polrok 2018
Závery mimoriadneho valného zhromaždenia
Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia
Dodatok k stanovám spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s.
Návrh uznesení pre MVZ- Čl. VII, bod 9 Valné zhromaždenie
Vzor- Splnomocnenie
Informácie o spôsobe a prostriedkoch, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene
udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

Informácie o celkovom počte akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní
valného zhromaždenia Spoločnosti

Scan inzerátu HN z 27.6.2018
Informácie o činnosti VZ
Štruktúra základného imania
Závery z RVZ
Poznámky k účtovnej závierke 2017
Účtovná závierka k 31.12.2017
Scan z inzerátu z HN SR 30.4.2018
Ročná správa eminenta za rok 2017
Výrok audítora
Výhlásenie predstavenstva spoločnosti
Výročná správa za rok 2017
Návrh uznesení z RVZ
Scan inzerátu z HN SR 12.4.2018

2016

Účtovná závierka k 31.12.2016
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za II. polrok 2016
Účtovná závierka podnikateľov v PÚ k 30.9.2016
Scan inzerátu z HN SR 10.11.2016
Vyhlásenie emitenta
Polročná správa emitenta akcií k 30.6.2016
Účtovná závierka k 30.6.2016
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 30.6.2016
Scan inzerátu z HN SR 5.8.2016
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za I. štvrťrok 2016
Scan inzerátu z HN SR 18.5.2016
Scan inzerátu z HN SR 8.4.2016

2014

Ročná správa emitenta za rok 2014
Výročná správa za rok 2014
Správa audítora za rok 2014
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Účtovná závierka k 31.12.2014
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2014
Polročná správa emitenta k 30.6.2014
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za prvý polrok 2014
Vyhlásenie emitenta
Predbežné vyhlásenie emitenta k 31.3.2014

2012

Ročná správa emitenta za rok 2012
Predbežné vyhlásenie emitenta 2012
Výročná správa k 31.12.2012 na Valné zhromaždenie akcionárov
Doplnenie ročnej finančnej správy – rok 2012
Správa audítora za rok 2012
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Súvaha k 31.12.2012
Cash flow za rok 2012
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2012
Predbežné vyhlásenie emitenta na druhý polrok 2012
Polročná správa emitenta akcií k 30.6.2012
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 30.6.2012
Vyhlásenie emitenta
Predbežné vyhlásenie emitenta 2012

2017

Scan inzerátu z HN SR 13.9.2017
Vyhlásenie emitenta
Polročná správa emitenta akcií za I. polrok 2017
Poznámky k účtovnej závierke za I. polrok 2017
Účtovná závierka k 30.6.2017
Informácia o činnosti orgánov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov a ich výborov za rok 2016
Scan inzerátu z HN SR 18.5.2017
Pozvánka a závery RVZ zo dňa 16.5.2017
Ročná správa emitenta za rok 2016
Scan inzerátu z HN SR 12.4.2017
Pozvánka s návrhom uznesenia RVZ

2015

Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2015
Ročná správa emitenta za rok 2015
Správa audítora za rok 2015
Výročná správa za rok 2015
Návrh uznesenia RVZ
Účtovná závierka k 31.12.2015
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015
Scan inzerátu z HN 13.11.2015
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2015
Scan inzerátu z HN SR 12.8.2015
Polročná správa emitenta akcií za I. polrok 2015
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za I. polrok 2015
Vyhlásenie emitenta
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za I. štvrťrok 2015

2013

Ročná správa emitenta za rok 2013
Výročná správa za rok 2013
Správa audítora za rok 2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Súvaha k 31.12.2013
Poznámky k 31.12.2013
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií k 30.9.2013
Polročná správa emitenta k 30.6.2013
Poznámky k 30.6.2013
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií k 31.3.2013
Regulovaná informácia podľa § 41 ods. 10 Zákona 429/2002 Z. z.

2011

Doplnenie do ročnej správy emitenta k 31.12.2011
Ročná správa emitenta 2011
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011
Prehľad peňažných tokov rok 2011
Predbežné vyhlásenie emitenta na druhý polrok 2011
Polročná správa emitenta k 30.6.2011
Poznámky k 30.6.2011
Cash flow za I. polrok 2011
Predbežné vyhlásenie emitenta k 31.3.2011
Návrh na uznesenie 10.5.2011

2017

Scan inzerátu z HN SR 18.5.2017
Pozvánka a závery RVZ zo dňa 16.5.2017
Ročná správa emitenta za rok 2016
Scan inzerátu z HN SR 12.4.2017
Pozvánka s návrhom uznesenia RVZ

2016

Účtovná závierka k 31.12.2016
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za II. polrok 2016
Účtovná závierka podnikateľov v PÚ k 30.9.2016
Scan inzerátu z HN SR 10.11.2016
Vyhlásenie emitenta
Polročná správa emitenta akcií k 30.6.2016
Účtovná závierka k 30.6.2016
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 30.6.2016
Scan inzerátu z HN SR 5.8.2016
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za I. štvrťrok 2016
Scan inzerátu z HN SR 18.5.2016
Scan inzerátu z HN SR 8.4.2016

2015

Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2015
Ročná správa emitenta za rok 2015
Správa audítora za rok 2015
Výročná správa za rok 2015
Návrh uznesenia RVZ
Účtovná závierka k 31.12.2015
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015
Scan inzerátu z HN 13.11.2015
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2015
Scan inzerátu z HN SR 12.8.2015
Polročná správa emitenta akcií za I. polrok 2015
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za I. polrok 2015
Vyhlásenie emitenta
Predbežné vyhlásenie emitenta akcií za I. štvrťrok 2015

2014

Ročná správa emitenta za rok 2014
Výročná správa za rok 2014
Správa audítora za rok 2014
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Účtovná závierka k 31.12.2014
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2014
Polročná správa emitenta k 30.6.2014
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za prvý polrok 2014
Vyhlásenie emitenta
Predbežné vyhlásenie emitenta k 31.3.2014

Kontakt

MINERÁLNE VODY a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov, SR
+421 / 51 7465431
mineralnevody@minvody.sk
laboratorium@minvody.sk
Výpis z obchodného registra
Zobraziť všetky kontakty
NAŠE ZÁVODY
EXPEDIČNÉ SKLADY